Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2017

tymbark1936
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viaolakocie olakocie
tymbark1936
4717 351f
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutline outline
1096 44e0
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viaoutline outline
8285 3523
Reposted frommadamebadass madamebadass viaoutline outline
0814 34ae 500
Reposted frommadamebadass madamebadass viaoutline outline
tymbark1936
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaoutline outline
tymbark1936
8248 87e6 500
Reposted fromtfu tfu viaoutline outline
6664 6689 500
Reposted fromnosmile nosmile viaoutline outline

August 20 2017

tymbark1936
tymbark1936
Empatia u niektórych kończy się na "ja też".
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viavampielle vampielle
tymbark1936
1406 9eee
Reposted fromEkran Ekran viaoutline outline
tymbark1936
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Reposted frompoolun poolun viadozylnie dozylnie

July 06 2017

8665 0d7e 500
Reposted fromaliciapetronella aliciapetronella viaoutline outline

June 26 2017

tymbark1936
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaolakocie olakocie

June 15 2017

tymbark1936
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
tymbark1936
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów.  
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromxalchemic xalchemic viasomebunny somebunny
tymbark1936
1322 9578
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viascorpix scorpix

June 01 2017

tymbark1936
Znowu wszystko zmienia się w lód. A ja kiedy w lód się zamienię
to bardzo wolno topnieję.
— happysad - Heroina
Reposted frommartinif16 martinif16 viadozylnie dozylnie
tymbark1936
4490 e952
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viadozylnie dozylnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl